Overzicht CBS Maatwerk studies

Jaar Titel Beschrijving Links Categorie
2018 Aansluiting opleiding en werk mbo-gediplomeerden Maatwerktabellen over de aansluiting van opleiding en werk van mbo?ers die in schooljaar 2015/?16 hun diploma hebben behaald. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Achterstandsscores gemeenten, 2016/2017 Geaggregeerde onderwijsscores per gemeente op 1 oktober 2016 en 2017 volgens de voorlopige gemeente indeling van 2019. link Onderwijs
2018 Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2012/?13-2014/?15 Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van mbo-uitstromers over de schooljaren 2012/’13 t/m 2014/?15. link Onderwijs
2018 Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2014/?15 Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2015 en oktober 2016 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2014/’15. link Onderwijs
2018 Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2015/?16 Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2016 en oktober 2017 van mbo-uitstromers uit schooljaar 2015/’16. link Onderwijs
2018 Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro regio 2013-2014 Arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. link Onderwijs
2018 Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014 (gereviseerd) Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014. link Bevolking; Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2015 Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2015. link Bevolking; Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Baanvindduur van werklozen 2016 Maatwerktabellen Baanvindduur van werklozen 2016 link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Bruto inkomen van huishoudens naar PC4-gebied, 2015 Bruto inkomen van huishoudens in 6 klassen naar PC4-gebied, 2015 link Inkomen en Bestedingen
2018 BUS O - Jongerennorm en bijzondere bijstand Onderzoek naar de jongerennorm en aanvullende bijzondere bijstand in 2017 link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer Buurten 2018 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2018. link Bevolking
2018 Clusteranalyse Eindhoven, 2015 Beschrijving van de inwoners van Eindhoven aan de hand van een indeling in negen clusters. link Arbeid en Sociale Zekerheid; Bevolking; Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Deelnemers gezondheids- en welzijnsopleidingen 2017/?18 Ontwikkeling van het aantal deelnemers aan gezondheids- en welzijnsopleidingen in het mbo en ho van 2010/?11-2017/?18 link Onderwijs
2018 Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2015/?16 Maatwerktabel over de door- en uitstroom van mbo-deelnemers uit schooljaar 2015/’16. link Onderwijs
2018 Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters 14/?15 Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters schooljaar 2014/’15. link Onderwijs
2018 Doorstroom en arbeidsmarkt vso en pro verlaters, 15/?16 Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van vso- en pro-verlaters uit schooljaar 2015/’16. link Onderwijs
2018 Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2013-2015 Doorstroom, werk, uitkering van vso-, pro-, mbo entreeopleiding-verlaters, schooljaren 13/’14-15/’16 link Onderwijs
2018 Economische zelfstandigheid naar wijk/buurt Aantal economisch zelfstandige personen naar geslacht per wijk link Inkomen en Bestedingen
2018 Geslaagden in het vo en soc. econ. kenmerken, 2015/?16 Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/?16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen. link Onderwijs
2018 Gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie, 2016 Tabel over het aantal gewichtenleerlingen per onderwijsscorecategorie in de G4 in 2016. link Onderwijs
2018 Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2018 Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag in 71 Nederlandse gemeenten, naar wijk en soort opvang, 2018 link Bevolking; Inkomen en Bestedingen
2018 Huishoudensinkomen naar postcode4, 2014-2015 Gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van particuliere huishoudens per postcode 4 gebied, 2014-2015. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomen naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015 Persoonlijk inkomen van personen van 15 t/m 74 jaar naar leeftijd, branche en opleiding, 2007-2015 link Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomen per gemeente en wijk, 2015 Gemiddeld persoonlijk inkomen per inwoner en aandeel relatief laag en hoog huishoudensinkomen per gemeente en wijk, 2015 link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomen van personen naar kenmerken en wijk/buurt Aantal personen met inkomen en gemiddeld persoonlijk inkomen naar sociaal-economische categorie. link Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomens van huishoudens naar kenmerk, wijk/buurt Aantal huishoudens en gemiddeld inkomen van particuliere huishoudens. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2014 en 2015 Tabel 7: Gini-coëfficiënt voor provincies, gemeenten, wijken en buurten op basis van het gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens exclusief studentenhuishoudens, 2014 en 2015. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomensverdeling mbt woonbeleid naar wijk/buurt Aantal particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) in aandachtsgroepen. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Inkomensverdeling van huishoudens naar wijk/buurt Aantal particuliere huishoudens naar kwintielgroep van de inkomensverdeling. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Jongeren in een kwetsbare positie, 2014/?15 Maatwerktabellen over jongeren in een kwetsbare positie in 2015, herziening van de cijfers van cohort 2011 en dashboard. link Onderwijs
2018 Jongeren naar startkwalificatie en regio, 2017 Jongeren 12 t/m 26 jaar, naar onderwijspositie, startkwalificatie, leeftijd, arbeidsmarktpositie en regio, oktober 2017. link Onderwijs
2018 Kenmerken van achterstandsgebieden op postcodeniveau Omgevingsadressendichtheid, huishoudens met lage inkomens en inwoners uit Midden- en Oost-Europa op postcodeniveau. link Bevolking; Inkomen en Bestedingen
2018 Kenmerken van personen met een uitkering naar regio Personen met een uitkering uitgesplitst naar achtergrondkenmerken en gemeente-, wijk- en postcodeniveau. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Kenmerken van personen op postcode 5 niveau, 2016 Kenmerken van personen met een uitkering op postcode 5 niveau. link Bevolking
2018 Kerncijfers wijken en buurten 2018 Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten. link Bevolking
2018 Kinderopvang naar gemeente, 2017 Kinderopvang in 71 gemeenten naar soort opvang en kenmerken aanvragers en kinderen, 2017 link Bevolking; Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Kinderopvang op postcode 4 niveau, 2017 Aantal kinderen en uren in de kinderopvang op postcode 4 niveau. link Bevolking
2018 Laag inkomen en toeslagen per postcode 4 gebied, 2015 Laag inkomen en toeslagen naar gemeente en postcode 4 gebied, 2015. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Laag inkomen naar kenmerken en wijk/buurt, 2014 en 2015 Aantal (personen in) particuliere huishoudens ten opzichte van het sociaal minimum en de lage inkomensgrens. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2018 Leerlingen naar gemeenten schooljaar 2016/?17 Aantallen leerlingen naar woongemeente 2016?/17 link Onderwijs
2018 Longitudinale Analyse Sociaal Domein, 2015 Personen die in 2015 gebruik hebben gemaakt van een regeling in het kader van de Wmo, de Participatiewet of de Jeugdwet. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Onderwijs en arbeidsmarkt in het veiligheidsdomein Basistabellen die ten grondslag liggen aan de cijfers zoals gepubliceerd in het rapport Education and labour market in the security domain. link Onderwijs
2018 Onderwijsscores: per school en achtergrondinformatie Tabellensets die inzicht geven in onderwijsscores per school en achtergrondinformatie in het kader van het GOAB. link Onderwijs
2018 Opleidingsgegevens voor 18 t/m 35-jarigen, okt 2015 Opleidingsniveau van personen van 18 t/m 35 jaar, per leeftijd en geslacht, oktober 2015 link Onderwijs
2018 Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2017 Maatwerktabellen met regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Postcode 4 gegevens voor hackaton?s, 2011-2016 Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op postcode 4 niveau. link Bevolking; Onderwijs
2018 Praktijkonderwijs: schoolverlaters naar diplomabezit Maatwerktabel over leerlingen die vanuit het schooljaar 2012/?13 het praktijkonderwijs verlieten. link Onderwijs
2018 Profielen bijstandsinstroom Eindhoven Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2018 Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 15/?16 Schoolresultaten in het schooljaar 2015/?16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8. link Onderwijs
2018 Studie- en woonbeslissingen 2007-2016 Hoeveel studenten zijn direct na havo of vwo naar hbo of universiteit gegaan? Hoeveel studenten wonen in het eerste jaar niet meer thuis? link Bevolking; Onderwijs
2018 Studiepuntmobiliteit hoger onderwijs, 2015/’16 In de tabel staan cijfers over studiepuntenmobiliteit naar afgeronde opleiding en onderwijsrichting. link Onderwijs
2018 Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2016. link Onderwijs
2018 Uitstroom van leerlingen uit speciaal onderwijs Cijfers over de uitstroom van leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs. link Onderwijs
2018 Vestigingen van basisscholen, peildatum 1 oktober 2017 Maatwerktabel over het aantal vestigingen van basisscholen met minder dan 145 leerlingen en 145 leerlingen of meer. link Onderwijs
2018 Werkenden met een kleine beurs, 2014 In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen. link Arbeid en Sociale Zekerheid; Inkomen en Bestedingen
2018 Wijk gegevens voor hackaton?s, 2011-2016 Demografische en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en ouders voor de jaren 2011 t/m 2016 op wijk niveau. link Bevolking; Onderwijs
2018 Zwangerschap onder vrouwen in het mbo 2012/?13-2014/?15 Zwangerschap onder vrouwelijke mbo deelnemers in de schooljaren 2012/?13, 2013/?14 en 2014/?15. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenm. uitstroom ho 2014/?15-2015/?16; regio arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken ho-gediplomeerden, studierichting Arbeidsmarktkenmerken van ho-gediplomeerden per studierichting link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2010/?11 Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2012, 2014 en 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2010/’11. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2014/?15 Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2014/?15. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/?16 Arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16 naar woongemeente. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken mbo-schoolverlaters 2015/?16 Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in 2016 van mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2015/’16. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/?08-2015/?16 Tabellen samengesteld over de arbeidsmarktkenmerken van uitstromers uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2013/?14 Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie in oktober 2014 en oktober 2015 van mbo-uitstromers link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken uitstromers ho 2006/?07-2015/?16 Maatwerktabel arbeidsmarktkenmerken van uitgestroomde leerlingen uit het hbo en wo schooljaren 2006/?07 t/m 2015/?16. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken uitstromers vso en pro 2013-2015 arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het vso en pro schooljaren 2013/?14 t/m 2015/?16. link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2012-2013 swv Maatwerktabel over de arbeidsmarktkenmerken en terugstroom van uitgestroomde leerlingen uit het vso en het pro link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktpositie en doorstroom vso en pro 2011-2014 Arbeidsmarktkenmerken en doorstroom van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) link Onderwijs
2017 Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW, 2017 Verschillende groepen van personen die een uitkering ontvangen op grond van een WW-uitkering opnieuw een baan vinden. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Arbeidsparticipatie gemeente Eindhoven 2014 en 2015 Arbeidsparticipatie op wijkniveau in gemeente Eindhoven, 2014 en 2015. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Armoede in Eindhoven Informatie over huishoudens onder de lage inkomensgrens in Eindhoven. link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2017 Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014 Tabellen over hoeveel huishoudens met een laag inkomen link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2017 Besteedbaar inkomen per postcodegebied, 2004-2014 Besteedbaar inkomen van huishoudens per postcodegebied, 2004-2014 link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2017 Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2017 Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar 4cijferige postcode 1 januari 2017 link Bevolking
2017 Buurt, wijk en gemeente 2017 voor postcode huisnummer Buurten 2017 voor alle uitgegeven postcode-huisnummer combinaties per 1 augustus 2017. link Bevolking
2017 Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar Deelnemers voltijd, deeltijd opleidingen en korte opleidingen Bedrgr. 100 + 20 t/m 64 jaar link Onderwijs
2017 Door- en uitstroom mbo-deelnemers 2014/?15 Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-deelnemers uit schooljaar 2014/?15. link Onderwijs
2017 Doorsnee hypotheekschuld per gemeente, 2015* Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015. link Inkomen en Bestedingen
2017 Herkomst, onderwijsniveau/-richting beroepsbevolking Tabellen over het onderwijsniveau, onderwijsrichting en herkomst van de Nederlandse beroepsbevolking (15 tot 75 jaar). link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Herziening gewichtenregeling primair onderwijs - Fase 3 Methode ter verbetering schatting verwachte onderwijsachterstanden van leerlingen die niet zijn ingeschreven in BRP. link Onderwijs
2017 Herziening gewichtenregeling primair onderwijs fase II Uitkomsten op basisschool- en gemeenteniveau van een model dat verwachte onderwijsachterstanden beter berekent link Onderwijs
2017 Huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag, 2015-2016 Het aantal huishoudens met recht op kinderopvangtoeslag naar wijk in 2015 en 2016 voor een selectie gemeenten. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Huwelijken en partnerschappen per gemeente, 2015/2016 Aantal gesloten huwelijken en geregistreerde partnerschapspen in 2016 link Bevolking
2017 In- en uitstroom en standcijfers bijstandsontvangers Cijfers over in- en uitstroom in de bijstand in de periode januari-juni 2017 link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Indicatoren kindsituatie naar herkomst Tabellen over de situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling, jeugdzorg en werkloosheid link Bevolking; Gezondheid en Welzijn
2017 Inkomen naar gemeente en wijken 2014 Inkomen naar gemeente en wijken (gemeentelijke indeling 2016), 2014 link Inkomen en Bestedingen; Inkomen en Bestedingen
2017 Jongeren in een kwetsbare positie cohort 2010/?11 Jongeren in een kwetsbare positie na schooljaar 2010/?11 worden 4 jaar gevolgd. link Arbeid en Sociale Zekerheid; Bevolking; Onderwijs
2017 Jongeren met jeugdzorg in de G4, 2015-2016 Jongeren met jeugdzorg in de G4 naar migratieachtergrond en bijstandssituatie, 2015-2016. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Kerncijfers wijken en buurten 2017 Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten. link Bevolking
2017 Kinderen in bijstandsgezinnen Gegevens over kinderen in bijstandsgezinnen naar migratieachtergrond, gemeente en uitkeringsduur. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Kinderopvang naar 54 gemeenten en provincie 2016 Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 54 gemeenten en provincies, 2016 link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Kinderopvang naar gemeenten, 2016 Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang per gemeente, 2016 link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen In 2015 bood 85 procent van de bedrijven bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. link Onderwijs
2017 Onderwijsniveau naar leeftijd en Coropgebieden, 2016 Onderzoek naar geslacht van 18 tot 70 jaar en ouder en Coropgebied. link Onderwijs
2017 Opleidingsniveau van paren Maatwerktabel over samenwonende paren van wie beide partners hoogopgeleid zijn, 2006 en 2016 link Bevolking
2017 Particuliere huishoudens naar kinderopvangtoeslag, 2015 Particuliere huishoudens met 2 tot 4 jarigen en aantal 2 tot 4 jarigen naar type huishouden. link Inkomen en Bestedingen
2017 Personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering Bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016 link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Personen met een bijstandsuitkering apr. ’16 - mrt. ’17 Cijfers over het saldo van het aantal instromers in de bijstand en aantal uitstromers uit de bijstand naar geboorteland. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Persoonskenmerken op postcode 4-digit niveau, 2014 Verschillende persoonskenmerken worden weergegeven op postcode 4-digit niveau voor het jaar 2014 link Bevolking
2017 Redenen van in- en uitstroom bijstand, 2016 Redenen van in- en uitstroom in en uit de bijstand voor de verslagperiode 2016. In opdracht van SZW. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Stage na studie, 2012-2016 Aantal stages per sector waarbij wel of niet onderwijs gevolgd wordt voor de periode 2012-2016 link Arbeid en Sociale Zekerheid; Onderwijs
2017 Tabellen bijstand, vierde kwartaal 2017 Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2017 Toegankelijkheid hoger onderwijs Relatie tussen instroom en studiesucces in het hoger onderwijs en huishoudinkomen. link Onderwijs
2017 Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo?ers De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo?ers link Onderwijs
2017 Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen. link Onderwijs
2017 Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren Totale groep deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren link Onderwijs
2017 Totale groep deelnemers leren met hoogste vooropleiding Deelnemers 20 t/m 64 jaar leven lang leren met hoogst behaalde vooropleiding vwo, hbo of wo link Arbeid en Sociale Zekerheid; Onderwijs
2017 Type personen naar regio?s, 2016 Cijfers over uitwonende studenten, personen in institutionele huishoudens en inwoners vervoerregio’s, 2016 link Bevolking
2017 Van opvang naar integratie tabellenset bij de rapportage ‘Van opvang naar integratie. Cohortstudie van recente asielmigranten’. link Onderwijs
2016 Aandeel kinderen waarbij kindermishandeling is geconstateerd, per regio, 2014* Aandeel kinderen in bevolking waarbij daadwerkelijk kindermishandeling is geconstateerd per regio in 2014. Het gaat hier om voorlopige cijfers. link Gezondheid en Welzijn
2016 Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs Arbeidsdeelname en instroom in het hoger onderwijs naar herkomst link Arbeid en Sociale Zekerheid; Onderwijs
2016 Arbeidsmarktkenmerken na uitstroom vso en pro 2009-2013 Arbeidsmarktkenmerken uitgestroomde leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en praktijkonderwijs (pro) link Onderwijs
2016 Arbeidsmarktkenmerken uitstroom vso pro 2011-2012 swv arbeidsmarktkenmerken van uitstroom uit vso en pro van schooljaren 2011/?12 en 2012/?13, naar samenwerkingsverband. link Onderwijs
2016 Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2013 en 2014 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs link Arbeid en Sociale Zekerheid; Onderwijs
2016 Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters uit schooljaar 2013/’14 Maatwerktabel over de arbeidsmarktpositie in 2014 en 2015 van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit schooljaar 2013/?14. link Onderwijs
2016 Arbeidsmarktpositie mbo-schoolverlaters, schooljaren 2010-2012 Arbeidsmarktpositie van schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs uit de schooljaren 2010/?11, 2011/?12 en 2012/?13. link Onderwijs
2016 Arbeidsmarktpositie na instroom in de WW Maatwerktabellen over de arbeidsmarktpositie van instromers in de WW in 2011 en 2012. Opdrachtgever: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2010 en 2013 (herziene versie) Personen en huishoudens in de gemeente Tilburg die gebruik maken van ondersteunende regelingen, naar inkomen en vermogen link Inkomen en Bestedingen
2016 Asielzoekers in het onderwijs Maatwerktabel over asielzoekers in het onderwijs link Bevolking; Onderwijs
2016 Banen naar sectorindeling en grootteklasse, 2015 Voorlopige cijfers over het aantal banen van werknemers in 2015 naar bedrijfstakken/branches en grootteklasse. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Bevolking en huishoudens; viercijferige postcode, 1 januari 2015 NA link Bevolking
2016 Bevolking per postcode naar leeftijd, 2015 Bevolking per postcode naar leeftijd op 1 januari 2015. link Bevolking
2016 Bevolking per viercijferige postcode op 1 januari 2016 Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, huishoudens en allochtonen naar postcode, 1 januari 2016 link Bevolking
2016 Bijstandsaanvragenstatistiek, januari t/m december 2015 Deze tabellenset bevat maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Bijstandsuitkering naar regio, 30 juni 2016 Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen naar regio (gemeenten, wijken en buurten). link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Door- en uitstroom van mbo deelnemers 2012/’13 Maatwerktabel over de door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs link Onderwijs
2016 Door- en uitstroom van mbo deelnemers, 2013/’14 Door- en uitstroom van deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs ingeschreven in het schooljaar 2013/?14. link Onderwijs
2016 Geboortejaren leerlingen van enkele basisscholen Voor een beperkt aantal basisscholen geboortejaren en -maanden verstrekt voor de schooljaren 2010/?11 t/m 2013/?14. link Onderwijs
2016 Geestelijke gezondheidszorg en arbeidsmarktpositie, 2013 Tabellen die meer inzicht geven in de arbeidsmarktpositie van personen met geestelijke gezondheidsproblemen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Indicatoren kindsituatie naar gemeente, postcode-4-gebied en wijk De situatie van kinderen met cijfers over bijstand, gezinssamenstelling link Arbeid en Sociale Zekerheid; Bevolking; Gezondheid en Welzijn; Onderwijs
2016 Instroom en uitstroom in het onderwijs Maatwerktabellenset over het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en de instroom en uitstroom in het onderwijs link Onderwijs
2016 Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per regio, 2015 Jongeren met ondertoezichtstelling of jeugdreclassering per jeugdzorgregio en arrondissement. link Gezondheid en Welzijn
2016 Kerncijfers wijken en buurten 2015 Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten. link Bevolking
2016 Kerncijfers wijken en buurten 2016 Excelbestand met wijk- en buurtcijfers per jaar op basis van de StatLine-publicaties Kerncijfers wijken en buurten. link Bevolking
2016 Kinderen in bijstandsgezinnen Kinderen in bijstandsgezinnen naar herkomst link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016 Kindermishandeling en huiselijk geweld 1e halfjaar 2016 link Gezondheid en Welzijn
2016 Kinderopvang en inkomen, 2012-2014 Maatwerktabel over aantal personen dat in een jaar is geboren of vier jaar is worden link Bevolking; Inkomen en Bestedingen
2016 Kinderopvang en werksituatie, 2013-2015 Tabellen over het aantal huishoudens die kinderopvangtoeslag ontvangen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Kinderopvang naar 102 gemeenten en provincie, 2015 Maatwerktabellen over gebruik kinderopvang voor 102 gemeenten en provincies, 2015 link Arbeid en Sociale Zekerheid; Onderwijs
2016 Kinderopvang per gemeente in Nederland, 2015 Maatwerktabellen over het gebruik van kinderopvang in Nederlandse gemeenten in 2015. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Leerlingen in het basis- en in het speciaal onderwijs 2015-2016 Leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs en in het (voortgezet) speciaal onderwijs link Onderwijs
2016 Maatwerktabellen Bijstandsaanvragen, jan-aug 2016 Tabellenset met maandcijfers over het aantal aangevraagde bijstandsuitkeringen per gemeente. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Niet-onderwijsvolgende werkzame personen met een baan NA link Onderwijs
2016 Onderwijs- en arbeidsmarktpositie van internationale studenten Internationale studenten die in een studiejaar een diploma hebben behaald in het hoger onderwijs link Onderwijs
2016 Onderwijsuitgaven aan secundair onderwijs, 2010-2014 Het secundair onderwijs wordt uitgesplitst naar voortgezet onderwijs link Onderwijs
2016 Personen met een bijstandsuitkering naar geboorteland Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd en het percentage personen met bijstand. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Personen met een bijstandsuitkering, instroom naar leeftijd en geboorteland Het aantal personen dat in de bijstand is ingestroomd. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Personen met een lopende re-integratievoorziening naar uitkeringspositie, per gemeente, eerste kwartaal 2015 Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een lopende re-integratievoorziening, onderverdeeld naar type voorziening, per gemeente in het eerste kwartaal van 2015. Opdrachtgever: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Re-integratie door gemeenten uitgesplitst naar leeftijdsgroepen, 2e kwartaal 2016 Deze tabellen bevatten cijfers over re-integratievoorzieningen, uitgesplitst naar verschillende leeftijdsgroepen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Samenloop jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf Samenloop van ondertoezichtstelling en voogdij met jeugdhulp met verblijf link Gezondheid en Welzijn
2016 Stedelijkheid, WOZ en uitkeringen per postcode, 2014 Tabellen met gegevens over stedelijkheid, gemiddelde WOZ-waarden en uitkeringen op postcode 4-niveau voor het jaar 2014. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Stromen vanuit vso, pro en vmbo 2009-2012 Maatwerktabel over de uitstroom, doorstroom en terugstroom van leerlingen uit het vmbo, vso en pro link Onderwijs
2016 Studenten en personen in zorginstellingen, 2015 Maatwerktabellenset met cijfers over het aantal studenten en personen in zorgstellingen per gemeente in 2015. link Gezondheid en Welzijn
2016 Studerenden per wijk en buurt van school en wonen, 2015 Maatwerkbestand over het aantal studerenden naar wijk en buurt van school en naar wijk en buurt van wonen in 2015. link Onderwijs
2016 Tabellen bijstand, tweede kwartaal 2015 Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. Opdrachtgever: het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Tabellen bijstandsuitkeringen, derde kwartaal 2016 Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Tabellen bijstandsuitkeringen, eerste kwartaal 2016 Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Tabellen bijstandsuitkeringen, tweede kwartaal 2016 Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Toegankelijkheid hoger onderwijs Maatwerktabellen over instroom in het hoger onderwijs. link Onderwijs
2016 Uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2015. link Onderwijs
2016 Uitkeringen naar herkomst en geslacht, 2015 Tabellen met het (relatieve) aantal WW-, AO- en bijstandsuitkeringen bij autochtonen en eerstegeneratieallochtonen. link Arbeid en Sociale Zekerheid; Bevolking
2016 Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers Verschillen tussen bbl?ers en bol?ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten. link Onderwijs
2016 Uurlonen van mbo-gediplomeerde werknemers Verschillen tussen bbl?ers en bol?ers één tot en met acht jaar na schoolverlaten. link Onderwijs
2016 Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Werkloosheidsduur, aantal werklozen per kwartaal vanaf 2010, aantal en percentage Langdurig werkloos, werkloosheidsduur, duur werkloosheid, langdurig zonder werk. link Arbeid en Sociale Zekerheid
2016 Werknemers - gebruik van en behoefte aan ouderschapsverlof De gegevens zijn gebaseerd op de module Arbeid, zorg en kinderopvang in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). link Arbeid en Sociale Zekerheid