Data portal

Er bestaat op onderwijsgebied een hoeveelheid aan open data van verschillende organisaties en over verschillende sectoren in het onderwijs. Omdat tijdens Hack for Future Talent gewerkt wordt aan specifieke vragen rond gelijke kansen in het onderwijs, zijn alvast verschillende datasets geselecteerd over onderwijs, arbeidsmarkt en jeugd.

Overzichten van open data (onbewerkte data)

Hier wordt een overzicht van open databronnen samen met een beschrijving van de datafiles weergegeven. Hierbij zijn de datafiles of voorgeselecteerde datatabellen direct gelinkt aan de open databronnen: DUO openonderwijsdata, CBS StatLine en CBS Maatwerkstudies.

Maatwerkstudies OCW Hackathons

Overzicht van CBS maatwerkpublicaties. Soms is data vanuit StatLine niet toereikend. In dat geval kan het CBS ingeschakeld worden. Met het rijke aanbod aan microdata kan het CBS data op maat aanleveren op een bepaald aggregatieniveau. Voor deze en eerdere hackathons heeft het CBS een serie maatwerkstudies geprepareerd naar de demografische gegevens en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en hun ouders. De downloadbare zip-file bevat alle gegevens op postcode 4 en wijkniveau van de geleverde maatwerkdata. Een overzicht van andere interessante maatwerkstudies inclusief een omschrijving zijn via deze link te vinden. Meer maatwerkpublicaties per thema zijn te vinden via deze link.

Download file
CBS StatLine

Overzicht van CBS Open Data StatLine. De volgende tabellen op buurtniveau kunnen interessant zijn: afstand tot nabije voorzieningen per buurt/wijk (84334NED), jeugdzorg per wijk (83782NED), gebruik voorzieningen sociale domein per wijk (83817NED), aantal uitkeringen per buurt (83759NED). Via de download button, of via deze link, kom je terecht bij een ruime overzicht van de vooraf geprepareerde selectie van mogelijk interessante datafiles. Bij Statline klik je op "Onbewerkte dataset" om de gekozen selectie, of je eigen selectie, te downloaden. Let op dat je via de standaardmethode niet meer dan 1.000.000 cellen tegelijk kan downloaden. Met bijvoorbeeld de programmeertalen Python en R kun je ze allemaal tegelijk downloaden met de libraries "cbsodata" of "cbsodataR".

Download file
DUO Open Onderwijsdata

Overzicht van DUO Open Onderwijsdata. DUO verzamelt data over zaken zoals de bekostiging van Nederlands onderwijs, het aantal vroegtijdige schoolverlaters per school, adresgegevens van scholen, toetsresultaten en nog veel meer en DUO categoriseert ze naar het type onderwijs. Je kunt ze vinden via deze link. Speciaal onderwijs is ook beschikbaar onder de kopjes VO en BO. Via de download button, of via deze link, kom je terecht bij een compleet overzicht van alle beschikbare Open Onderwijsdata in tabelvorm.

Download file
Nabijheid voorzieningen

Deze zip-file bevat gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtsbijzijnde voorziening, geaggregeerd op buurt- en wijkniveau. Ook wordt het aantal voorzieningen binnen een bepaalde straal weergegeven. De cijfers zijn afkomstig van het CBS. Voor meer informatie klik je hier.

Download file

Gemeentelijke en gemeentelijk relevante data

Hier worden alle data aangeleverd die door de gemeenten openbaar zijn gemaakt. Dit zijn deels al openbaar beschikbare data, zoals de Buurtmonitor en de Stadsmonitor, maar ook data speciaal aangemaakt voor deze Hackathon. Deze data zijn geaggregeerd op buurt- of wijkniveau in verband met de privacywetgeving. Koppeltabellen (koppelen van wijk, buurt, PC6 en PC4) voor de gemeenten Tilburg en Eindhoven worden hier ook aangeleverd. Tot 7 december gaan we deze groep aanvullen met nieuw beschikbaar gemaakte gemeentelijke data. Update: Een deel van de gemeentelijke data is na het einde van de Hackathon offline gehaald.

Kerncijfers wijken en buurten Eindhoven (2016-2018)

Deze dataset verzamelt alle kerncijfers van de wijken en buurten van Eindhoven voor de periode 2016 tot en met 2018. De originele data en een toelichting van de variabelen zijn te vinden op de website van het CBS (zie deze link).

Download file
Kerncijfers wijken en buurten Tilburg (2016-2018)

Deze dataset verzamelt alle kerncijfers van de wijken en buurten van Tilburg voor de periode 2016 tot en met 2018. De originele data en een toelichting van de variabelen zijn te vinden op de website van het CBS (zie deze link).

Download file
Overzicht focuswijken en actiegebieden in Tilburg en Eindhoven

De gemeente Eindhoven wijst sommige gebieden aan als actiegebied. De gemeente Tilburg maakt onderscheid tussen focuswijken, impulswijken en aandachtswijken (een uitleg van deze termen vind je hier). Een overzicht van die wijken voor beide gemeenten vind je in deze file.

Download file
Lage inkomens per buurt Eindhoven

Deze file geeft een breed overzicht van de distributie van de lage inkomens (deze zijn de < 120% van het sociaal minimum, dus de minima) per buurt in de gemeente Eindhoven voor het jaar 2015.

Download file
Jeugdzorgcijfers Eindhoven

Jeugdzorgcijfers Eindhoven uit de jeugdmonitor voor de jaren 2015 tot en met 2017 (gehaald uit StatLine).

Download file
Huur- en koopwoningen Eindhoven

Huur- en koopwoningen per buurt in de gemeente Eindhoven van de jaren 2010 tot en met 2018.

Download file
Leefstijlen Experian Eindhoven

Leefstijlen van inwoners, zoals bijv. modale koopgezinnen, sociale huurders, rijpe middenklasse en elitaire topklasse per buurt (aantallen) in de gemeente Eindhoven voor 2016. Alle waarden beneden of gelijk aan 5 zijn geanonimiseerd door deze te vervangen door een "X".

Download file
Dataset Eindhoven Buurtmonitor (formaat: long)

Voorbewerkte dataset van de Eindhoven Buurtmonitor. Formaat is veranderd zodat er per combinatie jaar-buurt weergegeven wordt weergegeven. Het formaat van deze file is long.

Download file
Dataset Eindhoven Buurtmonitor

Data zoals te verkrijgen is via de Eindhoven Buurtmonitor. Wij hebben het al voor je gedownload.

Download file
Koppeltabel gemeente Eindhoven 2017

Met deze file kun je postcodes en bijbehorend huisnummer van de gemeente Eindhoven (bijv. 5611AB 12) koppelen aan CBS buurtcodes, buurtnamen, wijkcodes, wijknamen en PC4.

Download file
Koppeltabel gemeente Tilburg 2017

Met deze file kun je postcodes en bijbehorend huisnummer van de gemeente Tilburg (bijv. 5011AB 12) koppelen aan CBS buurtcodes, buurtnamen, wijkcodes, wijknamen en PC4.

Download file
Koppeltabel gemeente Eindhoven 2016

Met deze file kun je postcodes en bijbehorend huisnummer van de gemeente Eindhoven (bijv. 5611AB 12) koppelen aan CBS buurtcodes, buurtnamen, wijkcodes, wijknamen en PC4.

Download file
Koppeltabel gemeente Tilburg 2016

Met deze file kun je postcodes en bijbehorend huisnummer van de gemeente Tilburg (bijv. 5011AB 12) koppelen aan CBS buurtcodes, buurtnamen, wijkcodes, wijknamen en PC4.

Download file

Samengevoegde of getransformerde data (bewerkte data)

Hier worden voorbewerkte datafiles van DUO, CBS en Nederlandse Overheid (Ministerie van Binnenlandse Zaken) aangeleverd. Sommige van deze datafiles zijn samengevoegd op jaarbasis, anderen zijn getransformeerd naar een bruikbaar formaat. Handig als je graag liever met kant-en-klare data wilt werken. Ook hier worden tot 7 december nieuwe geprepareerde datafiles aangeleverd.

Kerncijfers wijken en buurten Nederland (2016-2018)

Deze dataset verzamelt alle kerncijfers van de wijken en buurten van heel Nederland voor de periode 2016 tot en met 2018. De originele data en een toelichting van de variabelen zijn te vinden op de website van het CBS  (zie deze link)

Download file
Rapportage Hackathon

Evaluatie en de rapportage van de gemeenten Eindhoven en Tilburg.

Download file
Score leefbaarometer (Buurt, ontwikkeling)

De data uit de Leefbaarometer is geaggregeerd op verschillende niveaus. Deze dataset bevat op buurtniveau voor verschillende periodes (bijv. 2012-2014) de ontwikkeling van de scores op het gebied van bewoners, fysieke omgeving, veiligheid, voorzieningen en woningen. De leefbaarometerscores zijn te vinden via de bovenstaande link. Het formaat van deze file is long.

Download file
Score leefbaarometer (Buurt, stand)

De data uit de Leefbaarometer is geaggregeerd op verschillende niveaus. Deze dataset bevat de dimensiescores op buurtniveau voor de jaren 2012, 2014 en 2016 op het gebied van bewoners, fysieke omgeving, veiligheid, voorzieningen en woningen. De leefbaarometerscores zijn te vinden via de bovenstaande link. Het formaat van deze file is long.

Download file
Score leefbaarometer (PC4, ontwikkeling)

De data uit de Leefbaarometer is geaggregeerd op verschillende niveaus. Deze dataset bevat op PC4-niveau voor verschillende periodes (bijv. 2012-2014) de ontwikkeling van de scores op het gebied van bewoners, fysieke omgeving, veiligheid, voorzieningen en woningen. De leefbaarometerscores zijn te vinden via de bovenstaande link. Het formaat van deze file is long.

Download file
Scores leefbaarometer (PC4, stand)

De data uit de Leefbaarometer is geaggregeerd op verschillende niveaus. Deze dataset bevat de dimensiescores op PC4-niveau voor de jaren 2012, 2014 en 2016 op het gebied van bewoners, fysieke omgeving, veiligheid, voorzieningen en woningen. De leefbaarometerscores zijn te vinden via de bovenstaande link. Het formaat van deze file is long.

Download file
Leerlingen per vestiging naar postcode leerling en leerjaar, VAVO apart (VO)

Overzicht van aantal leerlingen per vestiging, uitgesplitst naar postcode leerling en diens leerjaar. Er wordt ook aangegeven welke leerlingen reguliere leerlingen zijn en welke volwassenenonderwijs volgen. Deze dataset is een samenvoeging van DUO-datasets voor de periode 2013 tot en met 2017. Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Leerlingen naar postcode leerling en leerjaar (VO)

Aantal leerlingen per school, uitgesplitst naar postcode van het woonadres van de leerling en het leerjaar in het voortgezet onderwijs. Deze dataset is een samenvoeging van DUO-datasets voor de periode 2013 tot en met 2017. Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Zittenblijvers Voortgezet Onderwijs (VO)

Aantal zittenblijvers per vestiging (school) in het Voortgezet Onderwijs (VO). Deze dataset is een samenvoeging van DUO-datasets voor de periode 2014 tot en met 2018. De kolom "JAAR" (bijvoorbeeld 2015) betreft het schooljaar waarin een leerling is blijven zitten (2014-2015 en 2015-2016). Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Aantal leerlingen per onderwijssoort cluster en leeftijd (BO)

Het aantal leerlingen in het primair onderwijs (po) per schoolvestiging, het soort primair onderwijs (bo, sbo, vso en so), cluster en leeftijd. Deze dataset is een samenvoeging van DUO-datasets voor de periode 2010 tot en met 2017. Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Leerlingen naar referentieniveau taal en rekenen (BO)

Deze dataset maakt per schoolvestiging het aantal leerlingen in het basisonderwijs naar behaald referentieniveau voor taal en rekenen inzichtelijk. Deze referentieniveaus omschrijven welke vaardigheden leerlingen moeten hebben voor taal en rekenen. Het gaat hier om een samenvoeging van DUO-datasets voor de schooljaren 2015-2016 en 2016-2017. Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Leerlingen zittenblijven (BO)

Deze dataset maakt het aantal leerlingen dat is blijven zitten inzichtelijk per basisschool voor de periode 2012-2017. Deze dataset is afkomstig van DUO. Voor verdere toelichting klik je hier. Het formaat van deze file is long.

Download file
Leerlingen naar gewicht samenwerkingsverband impulsgebied en schoolgewicht (BO)

Deze dataset geeft de leerlingengewichten per samenwerkingsverband weer. De gewichten hangen samen met het onderwijsniveau van de ouders. Daarnaast wordt aangegeven of de school zich in een impulsgebied bevindt. Deze dataset is een samenvoeging van de DUO-datasets voor de periode 2014 tot en met 2017. Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Leerlingen bo en sbo naar schooladvies

Deze dataset geeft een overzicht per basisschool van de gegeven schooladviezen voor het voortgezet onderwijs. Deze dataset is een samenvoeging van DUO-datasets voor de periode 2011 tot en met 2017. Vanaf het schooljaar 2014-2015 heeft het schooladvies van de basisschool meer gewicht gekregen; het is leidend voor de toelating in het voortgezet onderwijs. Voor verdere toelichting klik je hier. Heroverwegingen en bijgestelde schooladviezen zijn ook te vinden via de aangegeven link.

Download file
Gemiddelde afstand in meters woonadres leerling postcode school (BO)

Per basisschool de gemiddelde afstand in meters tussen het woonadres van de leerlingen en de postcode van de school. Deze dataset is een samenvoeging van de DUO-datasets voor de periode 2012 tot en met 2017. Voor verdere toelichting klik je hier.

Download file
Gemiddelde eindscores BO en SBO

Gemiddelde eindscores per basisschool voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Eindscores zijn beschikbaar voor verschillende toetsen, waarbij CET de welbekende CITO eindtoets is. Deze dataset is een samenvoeging van de DUO-datasets voor de periode 2014-2015 tot en met 2016-2017. In deze bewerkte dataset zijn alleen de CET, IEP en ROUTE8 eindtoetsscores meegenomen. Voor verdere toelichting en de originele datasets klik je hier.

Voor 2016-2017 zijn er ook scores beschikbaar uitgesplitst naar het geslacht van de leerling. Die gegevens vind je hier.

Download file
Koppeltabel Nederland 2017

Met deze file kun je postcodes en bijbehorend huisnummer (bijv. 5611AA 1) koppelen aan CBS buurtcodes, buurtnamen, wijkcodes, wijknamen en PC4 voor heel Nederland.

Download file
Koppeltabel Nederland 2016

Met deze file kun je postcodes en bijbehorend huisnummer (bijv. 5611AA 1) koppelen aan CBS buurtcodes, buurtnamen, wijkcodes, wijknamen en PC4 voor heel Nederland.

Download file