Data

Hieronder vind je een overzicht van openbare databronnen.
Databronnen speciaal gemaakt voor deze Hackathon vind je in het data portal.

Ga naar het data portal

Openbare databronnen

De Nederlandse overheid wil het hergebruik van overheidsgegevens stimuleren met "open data". Hieronder vind je een overzicht van plekken waar zulke open data, ook relevant voor deze Hackathon, te vinden is. Voel je vrij ook andere data te gebruiken!
 

DUO Open OnderwijsData

DUO is het uitvoeringsorgaan in Nederland als het gaat om onderwijs. Veel DUO-data wordt publiekelijk beschikbaar via DUO’s Open Onderwijsdata. Voorbeelden van zulke data zijn de bekostiging van Nederlands onderwijs, het aantal voortijdige schoolverlaters per school, adresgegevens per school, en toetsresultaten. DUO verzamelt deze datasets hier, en categoriseert ze naar type onderwijs. Een overzicht van alle datasets vind je hier.

Specifiek interessant kunnen zijn: aantal VSV'ers per samenwerkingsverband (2014, 2015), aantal VSV'ers per school en gemeente (2016/2017) en het aantal werkende schoolverlaters per instelling (2010-2013).
 

CBS Statline

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is hét statistische bureau van Nederland met als taak het leveren van betrouwbare, en maatschappelijk relevante informatie. CBS Statline is het portaal van CBS waarmee openbare CBS tabellen geraadpleegd kunnen worden. Een CBS overzicht van alle tabellen per thema vind je hierEen aantal mogelijk interessante tabellen hier.

De volgende tabellen op buurtniveau kunnen interessant zijn: afstand tot nabije voorzieningen per buurt/wijk (84334NED), jeugdzorg per wijk (83782NED), gebruik voorzieningen sociale domein per wijk (83817NED), aantal uitkeringen per buurt (83759NED).

Grote tabellen zijn soms lastig uit Statline te verkrijgen. Mocht je daarmee problemen hebben, vraag ons dan om hulp.
 

CBS Maatwerk

Organisaties kunnen bij het CBS ook terecht voor aanvullende, statistische studies. Deze staan beter bekend als CBS Maatwerk studies. Een overzicht van interessante maatwerkstudies uit 2016, 2017 en 2018 met als thema’s “Bevolking”, “Arbeid en Sociale Zekerheid”, “Inkomen en Bestedingen”, “Gezondheid en Welzijn”, en “Onderwijs” vind je hier. Voor een overzicht van alle maatwerkstudies klik je hier.
 

Dataportaal van de Nederlandse overheid

Het dataportaal van de Rijksoverheid bestaat uit een register met informatie over- en verwijzingen naar datasets van Nederlandse overheden. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden bij het openbaar maken van data. Data.overheid.nl biedt een actueel overzicht van alle beschikbare datasets en verwijst naar de vindplaats en/of naar de organisaties en contactpersonen achter een dataset. Voor een overzicht van alle beschikbare data volg je deze link.
 

Buurtmonitor & Stadsmonitor

De gemeente Tilburg en gemeente Eindhoven presenteren gegevens op stads-, wijk- en buurtniveau via de Buurtmonitor Eindhoven en Tilburg Stadsmonitor. Data kan uit de buurt- en stadsmonitor zelf gedownload worden. Deze kan geaggregeerd worden op buurt-, wijk- en stadsniveau.

Let op: In 2017 is de wijkindeling van de gemeente Tilburg veranderd. Gegevens van vóór en na verandering zijn nu dus moeilijker te vergelijken.

 

Andere datasets

Naast open databronnen is er een aantal specifieke datasets die interessant kan zijn voor deze Hackathon.

Buurt, wijk en gemeente 2018 voor postcode huisnummer

Het kan nodig zijn datasets aan elkaar te koppelen om patronen te vinden die ervoor zorgen dat jongeren uit beeld verdwijnen. Deze tabel uit CBS Maatwerk kan daarbij van pas komen. Een uitgebreidere versie van die tabel vind je ook in ons data portal.
 

Kinderopvang

Er zijn verschillende maatwerkstudies gedaan naar kinderopvang. Tabellen die te maken hebben met kinderopvang op postcode 4 niveau vind je hier. Eindhoven heeft meegedaan aan deze maatwerkstudie uit 2017. Tilburg is meegenomen in deze maatwerkstudie uit 2016.
 

Leefbaarometer

De Leefbaarometer is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarmee de leefbaarheid van alle bewoonde wijken, buurten en straten in Nederland in kaart wordt gebracht. De onderliggende data is openbaar beschikbaar via deze link. Een geprepareerde dataset op basis van die data is beschikbaar via ons data portal.
 

Kerngegevens Wijken en Buurten

De Kerngegevens Wijken en Buurten (KWB) is een dataset van het CBS waarin voor elke gemeente, buurt en wijk in Nederland bepaalde statistieken worden verzameld. Daaronder vallen demografische gegevens, gegevens over de woningmarkt, criminaliteit, afstanden tot nabije voorzieningen, enz. Een overzicht van 2014 tot 2018 is hier beschikbaar.
 

ROA Schoolverlatersonderzoeken

Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) doet sinds de jaren negentig onderzoek naar schoolverlaters. Daartoe behoren verlaters van het Voortgezet Onderwijs (VO-Monitor),  de verlaters van beroepsopleidingen (BVE-Monitor) en de HBO-monitor, en sinds 2007 het onderzoek naar voortijdige schoolverlaters met de (VSV-monitor). Meer informatie vind je hier. De data is vrij beschikbaar via DANS (registratie vereist, zoek op "monitor").
 

Maatwerkstudies Onderwijsdeelnemers en hun ouders

Voor deze en eerdere hackathons, heeft het CBS een maatwerkstudie gedaan naar demografische gegevens en inkomensgegevens van onderwijsdeelnemers en hun ouders. De studie is beschikbaar op postcode 4 niveau en op wijkniveau.
 

Feiten en cijfers van SBB

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan en bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. Ze leveren feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. En adviseert de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Meer informatie over SBB feiten en cijfers is te vinden via deze link.
 

Arbeidsmarktinformatie van UWV

Met 'Tabellen op maat' van de Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) kunt u zelf rapporten samenstellen op basis van de arbeidsmarktinformatie. Deze gegevens kunt u op verschillende manieren sorteren (bijvoorbeeld op regio, beroep, geslacht, leeftijd en opleiding). Ook kunt u de rapporten makkelijk opslaan (o.a. Word, Excel, pdf, XML). Meer informatie op werk.nl vindt u via deze link.
 

Dashboard Jongeren in Kwetsbare Positie (CBS)

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het CBS een dataset samengesteld over jongeren in kwetsbare positie. Het betreft een cohort jongeren dat in september 2011 een kwetsbare overstap maakte in het onderwijs. Het dashboard toont de ontwikkeling van het cohort van jongeren dat een kwetsbare overstap maakte die in een kwetsbare positie afgebakend zijn op basis van:

  • vooropleiding;
  • overstap naar het mbo (niveau 1 of 2);
  • voortijdig schoolverlaten.

Deze gegevens leiden tot negen gedefinieerde kwetsbare overstapgroepen, die gevolgd worden per RMC-regio en door de tijd. Meer informatie vind je via het CBS hier en een directe link naar het dashboard hier.

 

Software

Heb je nog weinig ervaring met data science, dan raden we je aan gebruik te maken van toegankelijke, open-source analyse- en visualisatiesoftware zoals Orange en KNIME. KNIME is reeds geïnstalleerd op de laptops van de organisatie. Voor beide programma's hoef je niet te kunnen programmeren.

Voor KNIME hebben we een kort overzicht gemaakt van de belangrijkste knoppen ("nodes"). Dit overzicht vind je hier. Meer informatie vind je in de quick-start guide van KNIME. Deze vind je hier.

Uiteraard ben je vrij ook andere software te gebruiken (bijvoorbeeld R of Python).

 

Evaluatie

Hackathon is achter de rug. Het was een geslaagd evenement. Hier de evaluatie en rapportage van de gemeenten Eindhoven en Tilburg.