CBS-statline-tabellen

Tabel Tabeltoelichting Periode Link
VSV; ontwikkeling uitkeringen na schoolverlaten In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringssituatie van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de uitkeringssituatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie 2007/’08 - 2014/’15 link
VSV; ontwikkeling arbeidskenmerken na schoolverlaten In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en migratieachtergrond. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie. 2007/’08 - 2014/’15 link
VSV; loopbaanontwikkeling na schoolverlaten In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van de jaarlijkse aanwas schoolverlaters, onderverdeeld naar schoolverlaters met en zonder startkwalificatie. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd en herkomstgroep. Ook is er per peilmoment informatie beschikbaar over het alsnog behaald hebben van een startkwalificatie. 2007/’08 - 2014/’15 link
Vsv; woonregio Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort, leeftijd en woonregio (gemeentegrootte, provincies, landsdelen en WGR-samenwerkingsgebieden). 2007/’08 - 2016/’17 link
Vsv; vertraging in schoolloopbaan Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, leeftijd en vertraging in de schoolloopbaan. 2004/’05-2016/’17 link
Vsv; onderwijssoort Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht, migratieachtergrond, onderwijssoort en leeftijd. 2004/’05-2016/’17 link
Vsv; terugkeer onderwijs Deze tabel bevat gegevens over de terugkeer in onderwijs van voortijdig schoolverlaters naar geslacht en migratieachtergrond. Daarnaast wordt informatie geboden over de onderwijssoort waaruit personen afkomstig waren en waarin ze al dan niet terugkeren en over het alsnog behalen van een startkwalificatie. 2007/’08 - 2014/’15 link
Vsv; geslacht, migratieachtergrond Deze tabel bevat gegevens over de totale groep jongeren van 18 tot 25 jaar die het onderwijs voortijdig hebben verlaten. Hierbij gaat het om de Europese 2020 indicator early leaving from education and training. In de tabel kan onderscheid gemaakt worden naar geslacht en migratieachtergrond. 2003 - 2017 link
Uitstromers MBO; arbeidskenmerken In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting 2008-2016 link
Uitstromers MBO met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin werkzame personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten hebben actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting. 2008-2016 link
Uitstromers MBO; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting. 2008-2016 link
Uitstromers MBO; uitkering na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten hebben. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting. 2008-2016 link
Uitstromers MBO werkzaam; uurloon In deze tabel wordt inzicht gegeven in het uurloon dat personen verdienen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten hebben en werkzaam zijn als werknemer. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, soort diploma, bedrijfsindeling en studierichting. 2008-2016 link
Uitstromers ho; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van personen die het hoger onderwijs verlaten. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, migratie-achtergrond, soort diploma en studierichting. 2007-2016 link
Uitstromers ho; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidsmarktpositie van personen die het hoger onderwijs verlaten. De cijfers geven de arbeidsmarktpositie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, migratie-achtergrond, soort diploma en studierichting. 2007-2016 link
Uitstromers ho; bedrijfstak na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de bedrijfstak waarin werkzame personen die het hoger onderwijs verlaten hebben actief zijn. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, migratie-achtergrond, soort diploma en studierichting. 2007-2016 link
Uitstromers ho; uitkering na verlaten onderwijs In deze tabel wordt inzicht gegeven in de uitkeringsstatus van personen die het hoger onderwijs verlaten hebben. De cijfers geven de uitkeringsstatus weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, migratie-achtergrond, soort diploma en studierichting. 2007-2016 link
Uitstromers ho werkzaam als werknemer; uurloon In deze tabel wordt inzicht gegeven in het uurloon dat personen verdienen die het hoger onderwijs verlaten hebben en werkzaam zijn als werknemer. De cijfers geven deze informatie weer op verschillende peilmomenten, tot vijf jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, soort diploma, bedrijfsindeling en studierichting 2007-2016 link
MBO; doorstroom en uitstroom Deze tabel beschrijft alle deelnemers die op 1 oktober van een bepaald schooljaar (het basisjaar) ingeschreven stonden in het door de overheid bekostigd middelbaar beroepsonderwijs, exclusief extranei (personen die alleen staan ingeschreven om examen te doen). Verder is onderscheid gemaakt naar leerweg, intensiteit (voltijd/deeltijd), niveau en met/zonder diploma. Ook is er uitsplitsing naar herkomstgroepering, generatie en regiokenmerken. 2004/’05-2015/’16 link
ho; doorstroom en uitstorom Deze tabel bevat gegevens over de door- en uitstroom van leerlingen in het voltijd voortgezet onderwijs (VO) naar onderwijssoort en leerjaar (met en zonder diploma), migratieachtergrond, generatie en regiokenmerken van de school- en woongemeente. 2003/’04 - 2004/’05 t/m 2016/’17 - 2017/’18 link
Cito eindtoets en centrale eindtoets Deze tabel bevat tot en met schooljaar 2013/’14 gegevens over de scores van leerlingen op de Cito Eindtoets Basisonderwijs naar inkomen van het huishouden, migratieachtergrond en woonsituatie 2005/’06-2015/’16 link
Arbeidsmarktsituatie jongeren (18-27) Deze tabel bevat informatie over de regionale arbeidsmarktsituatie van alle jongeren van 15 tot 27 jaar in Nederland die op 1 oktober van het referentiejaar geregistreerd stonden in de Basisregistratie Personen (BRP). Daarbij wordt aangegeven of jongeren werken, of zij naar school gaan, of zij een uitkering ontvangen en of zij als werkzoekende ingeschreven staan bij het UWV Werkbedrijf 2005-2016 link
Jongeren met jeugdzorg; persoonskenmerken Deze tabel beschrijft het aantal jongeren die in de verslagperiode jeugdzorg hebben ontvangen. Deze jongeren kunnen verder worden uitgesplitst naar persoonskenmerken, naar de vormen van jeugdzorg en naar de gemeente die verantwoordelijk is voor de jeugdzorg. 2015-2018 link
Jongeren met jeugdzorg en jeugdzorgtrajecten in natura; wijken, 2017 Deze tabel bevat cijfers over het aantal jongeren dat in 2017 jeugdzorg in natura (jeugdhulp in natura, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) heeft gekregen en het aantal trajecten waarin deze jeugdzorg in natura is verleend. De gegevens over jongeren zijn onderverdeeld naar leeftijd en de samenstelling van het huishouden op 1 januari van het betreffende jaar. De jeugdzorgtrajecten in natura zijn onderverdeeld naar perspectief en verwijzer. Tevens worden de gegevens onderverdeeld naar gemeente en wijk. 2017 link
Nabijheid voorzieningen; afstand locatie, wijk- en buurtcijfers Deze tabel bevat cijfers over gemiddelde reisafstanden voor inwoners van Nederland van hun woonadres naar de dichtstbijzijnde voorzieningen (bijvoorbeeld school, huisarts of bibliotheek) voor 2017. In de tabel zijn ook cijfers opgenomen over het aantal voorzieningen dat zich binnen een bepaalde afstand van het woonadres bevindt. Deze gegevens zijn berekend als gemiddelde over alle personen van het gebied. 2017 link
Gebruik voorzieningen sociaal domein; aantal voorzieningen, wijken Deze tabel bevat cijfers over het aantal cliënten en huishoudens dat gebruik heeft gemaakt van voorzieningen in het sociaal domein. Deze cijfers kunnen worden uitgesplitst naar het aantal voorzieningen, soort voorziening in het sociaal domein en naar gemeente en wijk. 2017 link
Personen met een uitkering; soort uitkering, wijken en buurten 2017 Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen met een sociale zekerheidsuitkering per gemeente, wijk en buurt (indeling 2017). Het betreft de personen met een uitkering voor arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, ouderdom, bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. 2017 link